www.noweostrowy.e-gminy.net

Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka
wtorek, 23 lipiec 2019
Strona Główna agroturystyka Obszary i obiekty chronione
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Obszary i obiekty chronione na terenie gminy Nowe Ostrowy
Do obszarów i obiektów chronionych należą: rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, lasy ochronne i park wiejski. Rezerwaty przyrody - jest ich na trenie gminy 4 są to:

Rezerwat „Ostrowy”
Rezerwat leśny o powierzchni 14,37ha częściowy, utworzony w 1969 r., chroniący fragmenty wielogatunkowego lasu liściastego o charakterze naturalnym. Znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Kutno. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i krajobrazowych fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego o charakterze naturalnym.
Warstwę drzew tworzą: brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, grab pospolity, dąb szypułkowy i leszczyna o pokryciu 20-40 % powierzchni. W runie występuje wiele gatunków roślin zielnych i mchów. Najliczniej występujące to pokrzywa zwyczajna, podgorycznik, gajowce, konwalia majowa.

Rezerwat „Ostrowy – Bażantarnia”
Rezerwat leśny o powierzchni 28,58ha, częściowy, utworzony w 1975 r., chroniący fragment lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego (starodrzew dębowy - ponad 130 drzew). Znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Kutno. Celem ochrony jest zachowanie, ze względów naukowych i krajobrazowych, fragmentu lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego. Struktura drzewostanu jest kilkupiętrowa. Najwyższe piętro tworzy drzewostan dębowy, niższe lipa drobnolistna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy oraz grab pospolity, klon polny, klon pospolity, klon jawor, brzoza brodawkowa. Głównym składnikiem podszytu jest leszczyna pospolita i podrost lipy drobnolistnej. Runo jest bardzo bogate. Występuje tu ok. 70 gatunków roślin zielnych i 20 gatunków mszaków.

Rezerwat „Perna”
Rezerwat leśny o powierzchni 15,75ha, częściowy, utworzony w 1975 r., chroniący fragmenty lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego. Pozostaje w zarządzie leśnictwa Kutno. Celem ochrony jest zachowanie ze względu na naukowych i krajobrazowych fragmenty lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego. Struktura drzewostanu jest kilkupiętrowa. Najwyższe piętro tworzą przestoje dębowe w wieku ok. 150 lat. Występuje tu zarówno dąb szypułkowy, jak i bezszypułkowy. Niższe piętro budują: grab pospolity, brzoza brodawkowata, młodsze osobniki obu dębów. W piętrze najniższym, oprócz gatunków już wymienionych spotkać można dziką gruszę i dziką jabłoń. Podszyt tworzy głównie leszczyna pospolita, której towarzyszy dereń świdwa. W runie znajduje się ok. 50 gatunków roślin i mszaków, a wśród nich rzadkie i chronione, jak podkolan biały i kruszczyk szerokolistny.

„Dąbrowa Świetlista” w Pernie
Rezerwat leśny częściowy o powierzchni 40,13 ha, utworzony w 1990 r., chroniący naturalny zespół świetlisty dąbrowy z bogatą florą. Pozostaje w zarządzie nadleśnictwa Kutno. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego zespołu świetlistej dąbrowy, rzadko u nas spotykanego w tak dobrze wykształconej postaci z bogatą florą. Jest to widny ciepłolubny las dębowy złożony z trzech warstw roślinności, charakteryzujący się w swoistym i bogatym składem gatunkowym. Piętro górne tworzy dąb bezszypułkowy w wieku 90 – 120 lat pochodzący częściowo z sadzenia, a częściowo z odnowienia naturalnego z nasion. Podszyt słabo lub umiarkowanie zwarty składa się z wielu gatunków krzewów, nielicznych odrostów dębu, grabu pospolitego, jabłoni dzikiej. Najliczniej rośnie tu wiciokrzew, suchodrzew, głóg jednoszyjkowy, trzmielina brodawkowata i europejska, tarnina, porzeczka alpejska, jarząb pospolity. Runo bardzo bogate, wiele roślin o okazałych barwnych kwiatach. Występują między innymi pięciornik biały, miodunka wąskolistna, jaskier wielokwiatowy, dzwonek brzoskwiniowy, dziurawiec skąpolistny, miodownik melisowaty, pierwiosnek lekarski, turzyca palczasta, przylaszczka pospolita, perłówka zwisła i wiele innych.

Pomniki przyrody

Na terenie gminy znajduje się 9 pomników przyrody. Są to:

Dąb szypułkowy na terenie parku zabytkowego w Grochowie
Lipa drobnolistna i topola niekłańska w parku wiejskim w Misztalu
Dwa białodrzewy przy dworcu PKP w Nowych Ostrowach
Cztery dęby szypułkowe w parku wiejskim w Ostrowach

Parki wiejskie

Jest ich na terenie gminy cztery. Stanowią pozostałość po dawnych zespołach podworskich z których pozostał tylko park. Są to:

Park wiejski w Misztalu
Park wiejski w Ostrowach
Park wiejski w Woli Pierowej

Wszystkie parki są bardzo zniszczone i przekształcone. Zniszczeniu uległ zarówno drzewostan jak i historyczne założenia. Jest to duża strata dla kultury, historii tej ziemi oraz atrakcyjności turystycznej gminy.

Lasy ochronne
Występują tu lasy wodochronne oraz uszkodzone przez przemysł. Lasy wodochronne obejmujące większość obszaru uroczyska Ostrowy. Lasy uszkodzone przez przemysł obejmują uroczysko Grodno, uroczysko Misztal oraz część uroczyska Ostrowy.

Reasumując podstawowe uwarunkowania środowiska przyrodniczego należy stwierdzić, że gmina charakteryzuje się następującymi podstawowymi cechami rzutującymi na całokształt jej działalności gospodarczej. Są to:

- rzeźba terenu, w której wyróżnia się: szerokie płaskie doliny zajęte przez użytki zielone rzek Ochni i Lublinianki, duża ilość małych, głęboko wciętych dolin, oraz płaskie powierzchnie wysoczyzn o warunkach korzystnych zarówno dla zainteresowania jak i dla rolnictwa
- gęsta sieć niewielkich cieków
- brak większych zbiorników wodnych
- mała ilość opadów rzutująca niekorzystnie na warunki gruntowo-wodne gminy a tym samym na gospodarkę rolną
- silne zanieczyszczenie wód rzeki Ochni
- dobre gleby preferujące gminę do rozwoju rolnictwa
- warunki odpowiednie do rozwoju rolnictwa ekologicznego
- eksploatacja złóż kruszywa o zasiągu ponadlokalnym
- obszary i obiekty o wysokich walorach przyrodniczych objęte ochroną i wskazane do ochrony.

Gmina ma korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa i ta funkcja powinna pozostać jako funkcja podstawowa uzupełniona obiektami dla obsługi rolnictwa oraz przetwórstwa rolniczego.

 
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Copyright ITNC. All rights reserved.
Powered by MOS. Design by Mamboteam and Robkozbi. Strona pochodzi z serwisu Agroturystyka
Prawa do tekstu i zdjęć należą do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy lub wskazanych w tekście osób.
Przedruki po uzyskaniu zgody UG Nowe Ostrowy.
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka
Przetargi | Oferty agroturystyczne | Agroturystyka